ทีม

ต้องมีสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์อย่างน้อย 1 คนในทีม ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุและแบ่งตามรุ่นดังนี้

  • รุ่นชายล้วน
  • รุ่นหญิงล้วน
  • รุ่นผสม
  • รุ่นอายุรวมกันเกินกว่า 80 ปี